SALTHOLMSREGLEMENT

For Saltholm og tilliggende øer.

 1. LANDGANG må kun ske fra Barakkebroen.

 2. Brug af BARAKKEBROEN er kun tilladt i det omfang, hvori det ikke er til gene for sejlads til og fra øen med kreaturer, ligesom ejerlaugets og de fastboendes både altid har fortrinsret til benyttelse af broen.

 3. Al færdsel på øen sker på eget ANSVAR, idet ejerlauget ikke kan påtage sig noget ansvar for skade på personer eller ting, som f.eks. måtte blive forvoldt af de på øen græssende dyr.

 4. Der må ikke anbringes CAMPINGVOGNE, og TELTNING må ikke finde sted. Der må  heller ikke flyves med droner el lign og gæster på øen må ikke  benytte cykel eller Mountainbike på øen.

 5. Syd for en linie langs med hegnet fra Holmegaard mod øst må FÆRDSEL kun foregå i perioden 16. juli til 31. marts. Linien er afmærket med hegn.

 6. På den sydligste del af øen, syd for en linie 110 meter fra post- og telegrafvæsenets forstærkerstation til Jernbaneklap, må der ikke foregå FÆRDSEL. Linien er afmærket med hegn.

 7. Personer, der færdes på Saltholmen må ikke medføre SKYDEVÅBEN.

 8. Af hensyn til fugle, dyr og landbrugsdriften er der kun adgang på de befæstede veje og stier. Adgang uden for de befæstede veje  og stier kan dog finde sted, hvis ejerlauget har givet tilladelse dertil.
  Evt. tilladelse i henhold til fredningsbestemmelser for øen, til at færdes i det fredede område, skal fremsendes til ejerlauget samtidig med anmodning om tilladelse til færdsel uden for de befæstede veje.

 9. Personer, der varetager offentlige opgaver, må uanset pkt. 8 færdes på øerne uden for de befæstede veje og stier, når færdslen sker i embeds medfør og de pågældende i medfør af lovgivningen, har lov til at færdes uden for de befæstede veje og stier til løsning af de pågældende opgaver. Meddelelse herom skal dog forinden adgang tilgå ejerlauget.

 10. Medievirksomheder, som ønsker at besøge øen med henblik på reportage, nyhedsformidling eller anden formidling  af oplysninger om øen eller øens forhold, skal henvende sig til ejerlauget forud for besøg.

 11. Der må ikke overføres nogen form for MOTORDREVET KØRETØJ (automobil, motorcykel, traktor, motorredskab eller knallert) til øen, da kørsel med motordrevet køretøj er forbudt, medmindre ejerlaugets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde har givet skriftlig tilladelse hertil. Der må ikke hverken holdes eller medtages hunde, katte, kaniner eller andre HUSDYR af nogen slags på øen, medmindre ejerlaugets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde har givet skriftlig tilladelse hertil.

 12. Der må ikke tændes BÅL på øen eller på anden måde bruges åben ild.

 13. Opførelse af BYGNINGER og udvidelse af eksisterende bebyggelse må ikke finde sted.

 14. Personer, der har lejet jord og/eller bygninger på øen, har pligt til – sammen med øens øvrige beboere – at deltage i ARBEJDER AF FÆLLES INTERESSE f. eks. med hensyn til reparation af veje og lignende. Hvis der ikke kan opnås enighed imellem øens beboere om arbejdets fordeling imellem dem, skal ejerlaugets bestyrelse repræsenteret ved ”DET SNÆVRE UDVALG” endeligt kunne afgøre spørgsmålet med bindende virkning for lejerne.

 

Saltholmsejerlauget


Tilbage til "Besøg saltholm"